Informējam, ka mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (cookies).
Lai turpinātu lietot šo vietni, jūs varat piekrist sīkdatņu izmantošanai vai noraidīt to.
Jūs varat mainīt savu piekrišanu jebkurā laikā, sadaļā - Ārējais privātuma paziņojums
Uzzināt vairāk
X

Videonovērošana

Pārzinis "BILLERUD LATVIA" SIA
Datu apstrādes mērķis Noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību
Apstrādes juridiskais pamats Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts
Pārziņa leģitīmās intereses Īpašuma un personu vitāli svarīgu interešu aizsardzība
Personas datu saņēmēju kategorijas Pārziņa darbinieki, apstrādātāji, datu subjekti par sevi, valsts iestādes
Personas datu kategorijas Personas attēls (izskats, uzvedība), personas attēla ieraksta vieta (telpa, kameras atrašanās vieta), personas attēla ieraksta laiks (datums, laiks, ieraksta sākums un beigas)
Laikposms, cik ilgi personas datu tiks glabāti Ne ilgāk kā 30 dienas, ja vien pārziņa interešu aizsardzībai nav nepieciešams tos uzglabāt ilgāk
Datu subjekta tiesības Datu subjektam ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un tos labot vai dzēst, ierobežot datu apstrādi attiecībā uz sevi, kā arī tiesības iebilst pret apstrādi
Tiesības iesniegt sūdzību Datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā
Cits Ja datu subjekts nevēlēsies sniegt personas datus, viņš nevarēs piekļūt zonām, kurās tiek veikta videonovērošana”